JaneiroFevereiroMarçoAbril
22157
MaioJunhoJulhoAgosto
156136
SetembroOutubroNovembroDezembro
42210
TOTAL: 86
JaneiroFevereiroMarçoAbril
5.1291.5591.399
MaioJunhoJulhoAgosto
SetembroOutubroNovembroDezembro
TOTAL: 8.087

 

 
 
 
 
JaneiroFevereiroMarçoAbril
227370421369
MaioJunhoJulhoAgosto
386402422325
SetembroOutubroNovembroDezembro
396384429270
TOTAL: 4.401

 

 
 
 

 

JaneiroFevereiroMarçoAbril
84848384
MaioJunhoJulhoAgosto
84828484
SetembroOutubroNovembroDezembro
84808284
TOTAL: 999